ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเคร  (อ่าน 1943 ครั้ง)

Natsutha

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 30
    • ดูรายละเอียด
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเคร
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2018, 11:15:06 AM »
จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางจาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๖,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นเงิน  ๕๖๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๘,๖๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน  ๘๕,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบางจาก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลบางจาก www.bangchakhosp.com โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลบ่างจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก

เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘  ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๑๓๐

๒. โทรสาร  ๐ – ๒๔๖๔ – ๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒

๓. E-Mail address bjh.spko@moph.mail.go.th